تبلیغات
فروشگاه پارسی - مطالب دانلود
فروشگاه پارسی
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلpdf
حجم فایل4057 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل118

شامل 6 فصل پایان نامه

مقدمه

معادلات پایه گشتاور نیرو

استخراج دینامیک اجزای سیستم

شبیه سازی دینامیکی سیستم در محیط سیمولینک متلب

اصول کنترل پیش بین

خطی سازی سیستم غیر خطی و طراحی کنترل پیشبین خطی

به همراه فایل های سیمولینک و نتایج متلب

دانلود پایان نامه استخراج دینامیک کامل سیستم هلیکوپتر و طراحی کنترل کننده های پیشرفته و کلاسیک

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پایان نامه استخراج دینامیک کامل سیستم هلیکوپتر و طراحی کنترل کننده های پیشرفته و کلاسیک، کنترل ناوبری دینامیک پایان نامه طراحی کنترل کننده، پایان نامه استخراج دینامیک کامل سیستم هلیکوپتر، پایان نامه طراحی کنترل کننده های پیشرفته و کلاسیک، نامه طراحی کنترل کننده های پیشرفته و کلاسیک، استخراج دینامیک کامل سیستم هلیکوپتر، پایانامه طراحی سیستم هلیکوپتر،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 20 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
حل ارتعاشات و کاربرد ان در متلب

مثالهای کاملا کاربردی و ساده و قابل فهم دراتعاشات سیستم های پیوسته و گسسته به همراه کد نویسی در متلب

دانلود حل ارتعاشات و کاربرد ان در متلب

ارتعاشات متلب سیستم های دینامیکی
مقاله ارتعاشات متلب سیستم های دینامیکی
پایان نامه ارتعاشات متلب سیستم های دینامیکی
سیستم های دینامیکی
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلpdf
حجم فایل3114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل234

    
 


  
1.1 Classification of Vibrations........................................................................................ 1
1.2 Elementary Parts of Vibrating Systems ................................................................... 2
1.3 Periodic Motion ........................................................................................................... 3
1.4 Discrete and Continuous Systems ............................................................................ 4
1.5 Vibration Analysis ...................................................................................................... 4
1.5.1 Components of Vibrating Systems ............................................................... 6
1.6 Free Vibration of Single Degree of Freedom Systems............................................. 8
1.6.1 Free Vibration of an Undamped Translational System ............................. 8
1.6.2 Free Vibration of an Undamped Torsional System .................................. 10
1.6.3 Energy Method ............................................................................................ 10
1.6.4 Stability of Undamped Linear Systems..................................................... 11
1.6.5 Free Vibration with Viscous Damping ...................................................... 11
1.6.6 Logarithmic Decrement .............................................................................. 13
1.6.7 Torsional System with Viscous Damping .................................................. 14
1.6.8 Free Vibration with Coulomb Damping .................................................... 14
1.6.9 Free Vibration with Hysteretic Damping.................................................. 15
1.7 Forced Vibration of Single-degree-of-freedom Systems ........................................ 15
1.7.1 Forced Vibrations of Damped System ....................................................... 16
1.7.1.1 Resonance ........................................................................................ 18
1.7.2 Beats ............................................................................................................. 19
1.7.3 Transmissibility ........................................................................................... 19
1.7.4 Quality Factor and Bandwidth .................................................................. 20
1.7.5 Rotating Unbalance..................................................................................... 21
1.7.6 Base Excitation ............................................................................................ 21
1.7.7 Response Under Coulomb Damping .......................................................... 22
1.7.8 Response Under Hysteresis Damping ....................................................... 22
1.7.9 General Forcing Conditions And Response ............................................... 22
1.7.10 Fourier Series and Harmonic Analysis ..................................................... 23

1.8 Harmonic Functions ................................................................................................. 23
1.8.1 Even Functions ............................................................................................ 23
1.8.2 Odd Functions ............................................................................................. 23
1.8.3 Response Under a Periodic Force of Irregular Form ............................... 23
1.8.4 Response Under a General Periodic Force ................................................ 24
1.8.5 Transient Vibration ..................................................................................... 24
1.8.6 Unit Impulse ................................................................................................ 25
1.8.7 Impulsive Response of a System ................................................................ 25
1.8.8 Response to an Arbitrary Input ................................................................. 26
1.8.9 Laplace Transformation Method ................................................................ 26
1.9 Two Degree of Freedom Systems ............................................................................ 26
1.9.1 Equations of Motion .................................................................................... 27
1.9.2 Free Vibration Analysis .............................................................................. 27
1.9.3 Torsional System ......................................................................................... 28
1.9.4 Coordinate Coupling and Principal Coordinates ...................................... 29
1.9.5 Forced Vibrations ........................................................................................ 29
1.9.6 Orthogonality Principle .............................................................................. 29
1.10 Multi-degree-of-freedom Systems ........................................................................... 30
1.10.1 Equations of Motion .................................................................................... 30
1.10.2 Stiffness Influence Coefficients .................................................................. 31
1.10.3 Flexibility Influence Coefficients ............................................................... 31
1.10.4 Matrix Formulation..................................................................................... 31
1.10.5 Inertia Influence Coefficients ..................................................................... 32
1.10.6 Normal Mode Solution ................................................................................ 32
1.10.7 Natural Frequencies and Mode Shapes..................................................... 33
1.10.8 Mode Shape Orthogonality ......................................................................... 33
1.10.9 Response of a System to Initial Conditions ............................................... 33
1.11 Free Vibration of Damped Systems ........................................................................ 34
1.12 Proportional Damping.............................................................................................. 34
1.13 General Viscous Damping ....................................................................................... 35
1.14 Harmonic Excitations............................................................................................... 35
1.15 Modal Analysis for Undamped Systems ................................................................. 35
1.16 Lagrange’s Equation ................................................................................................ 36
1.16.1 Generalized Coordinates............................................................................. 36
1.17 Principle of Virtual Work ......................................................................................... 37
1.18 D’Alembert’s Principle ............................................................................................. 37
1.19 Lagrange’s Equations of Motion .............................................................................. 38
1.20 Variational Principles .............................................................................................. 38
1.21 Hamilton’s Principle ................................................................................................. 38
References ................................................................................................................. 38
Glossary of Terms ..................................................................................................... 40

 
 
2.1 Introduction .............................................................................................................. 53
2.1.1 Starting and Quitting MATLAB.................................................................. 54
2.1.2 Display Windows .......................................................................................... 54
2.1.3 Entering Commands..................................................................................... 54
2.1.4 MATLAB Expo .............................................................................................. 54
2.1.5 Abort .............................................................................................................. 54
2.1.6 The Semicolon (;) .......................................................................................... 54
2.1.7 Typing % ........................................................................................................ 54
2.1.8 The clc Command ......................................................................................... 54
2.1.9 Help................................................................................................................ 55
2.1.10 Statements and Variables .......................................................................... 55
2.2 Arithmetic Operations ............................................................................................. 55
2.3 Display Formats ....................................................................................................... 55
2.4 Elementary Math Built-in Functions ..................................................................... 56
2.5 Variable Names ........................................................................................................ 58
2.6 Predefined Variables ................................................................................................ 58
2.7 Commands for Managing Variables........................................................................ 59
2.8 General Commands .................................................................................................. 59
2.9 Arrays ........................................................................................................................ 61
2.9.1 Row Vector ................................................................................................... 61
2.9.2 Column Vector ............................................................................................. 61
2.9.3 Matrix ........................................................................................................... 61
2.9.4 Addressing Arrays ....................................................................................... 61
2.9.4.1 Colon for a Vector ............................................................................ 61
2.9.4.2 Colon for a Matrix ........................................................................... 62
2.9.5 Adding Elements to a Vector or a Matrix.................................................. 62
2.9.6 Deleting Elements ....................................................................................... 62
2.9.7 Built-in Functions ....................................................................................... 62
2.10 Operations with Arrays ........................................................................................... 63
2.10.1 Addition and Subtraction of Matrices........................................................ 63
2.10.2 Dot Product .................................................................................................. 64
2.10.3 Array Multiplication ................................................................................... 64
2.10.4 Array Division ............................................................................................. 64
2.10.5 Identity Matrix ............................................................................................ 64
2.10.6 Inverse of a Matrix ...................................................................................... 64
2.10.7 Transpose ...................................................................................................... 64
2.10.8 Determinant ................................................................................................. 65
2.10.9 Array Division ............................................................................................. 65
2.10.10 Left Division ................................................................................................ 65
(xiii)
2.10.11 Right Division .............................................................................................. 65
2.10.12 Eigenvalues and Eigenvectors ................................................................... 65
2.11 Element-by-element Operations ............................................................................. 66
2.11.1 Built-in Functions for Arrays ..................................................................... 67
2.12 Random Numbers Generation ................................................................................. 68
2.12.1 The Random Command .............................................................................. 69
2.13 Polynomials ............................................................................................................... 69
2.14 System of Linear Equations .................................................................................... 71
2.14.1 Matrix Division ............................................................................................ 71
2.14.2 Matrix Inverse ............................................................................................. 71
2.15 Script Files ................................................................................................................ 76
2.15.1 Creating and Saving a Script File .............................................................. 76
2.15.2 Running a Script File .................................................................................. 76
2.15.3 Input to a Script File ................................................................................... 76
2.15.4 Output Commands ...................................................................................... 77
2.16 Programming in Matlab ........................................................................................... 77
2.16.1 Relational and Logical Operators .............................................................. 77
2.16.2 Order of Precedence .................................................................................... 78
2.16.3 Built-in Logical Functions .......................................................................... 78
2.16.4 Conditional Statements .............................................................................. 80
2.16.5 NESTED IF Statements ............................................................................. 80
2.16.6 ELSE and ELSEIF Clauses ........................................................................ 80
2.16.7 MATLAB while Structures ......................................................................... 81
2.17 Graphics .................................................................................................................... 82
2.17.1 Basic 2-D Plots ............................................................................................... 83
2.17.2 Specialized 2-D Plots ..................................................................................... 83
2.17.2.1 Overlay Plots ................................................................................. 84
2.17.3 3-D Plots ......................................................................................................... 84
2.17.4 Saving and Printing Graphs......................................................................... 90
2.18 Input/Output In Matlab ........................................................................................... 91
2.18.1 The FOPEN Statement ................................................................................. 91
2.19 Symbolic Mathematics ............................................................................................. 92
2.19.1 Symbolic Expressions.................................................................................. 92
2.19.2 Solution to Differential Equations ............................................................. 94
2.19.3 Calculus ........................................................................................................ 95
2.20 The Laplace Transforms .......................................................................................... 97
2.20.1 Finding Zeros and Poles of B(s)/A(s) .......................................................... 98
2.21 Control Systems........................................................................................................ 98
2.21.1 Transfer Functions ...................................................................................... 98
2.21.2 Model Conversion ........................................................................................ 98
(xiv)
2.22 The Laplace Transforms ........................................................................................ 101
10.11.1 Finding Zeros and Poles of B(s)/A(s) ....................................................... 102
Model Problems and Solutions ......................................................................................... 102
2.23 Summary ................................................................................................................. 137
References .......................................................................................................................... 138
Problems............................................................................................................................ 138
      
3.1 Introduction ............................................................................................................ 150
3.2 Example Problems and Solutions ......................................................................... 150
3.3 Summary ................................................................................................................. 197
Problems............................................................................................................................ 198

 Example 3.12. Determine the free-vibration response of a two degree of freedom system
shown in Fig. E3.12 with the initial conditions x1(0) =0, x2(0) = 0.005 m, x1 (0) = 0, x2 (0) = 0.
The parameters of the system are given as m = 30 kg, k = 20,000 N/m, and c = 150 N.s/m.
x1
m
2k c
2m
k
x2
Fig. E3.12 Two degree of freedom system.
The differential equations governing the motion of the system are
m
m
x
x c
x
x
k k
k k
x
x
0
0 2
0 0
0
3 2
2 2
00
1
2
1
2
1
2
LNM
OQP
LN M
OQ P
+LNM
OQP
LN M
OQ P
+ −

LNM
OQP
LN M
OQ P
=LNM
OQP
or M y + Ky = 0
where M =
0 M
M c
LNM
OQP
; K =
− LNM
OQP
M
K 0
0 ; Y =
xx
LNM
OQP
174 SOLVING VIBRATION ANALYSIS PROBLEMS USING MATLAB
The solution is assumed as
y = φe– γt
where γ are the eigenvalues of M–1K and φ are the eigenvectors. The general solution is a linear
combination over all solutions, that is,
y =
j =
Σ
1
4
c e j j
φ −γ jt
and application of initial conditions gives
y0 =
j
c j
= Σ
1
4
φj = VC
and C = V–1 y0
Solution:
The MATLAB program is given as follows:
m=30; % Mass
k=20000; % Stiffness
c=150; % Damping
% 4 x 4 matrices
disp('4 x 4 Mass matrix');
mt=[0,0,m,0;0,0,0,2*m;m,0,0,0;0,2*m,0,c];
disp('4 x 4 stiffness matrix');
kt=[-m,0,0,0;0,-2*m,0,0;0,0,3*k,-2*k;0,0,-2*k,2*k];
Z=inv(mt)*kt;
[V,D]=eig(Z);
disp('Eigenvalues');
V
disp('Initial conditions');
x0=[0;0;0.005;0]
disp('Integration constants');
S=inv(V)*x0
tk=linspace(0,2,101);
% Evaluation of time dependent response
% Recall that x1=y3 and x2=y4
for k=1:101
t=tk(k);
for i=3:4
x(k,i-2)=0;
for j=1:4
x(k,i-2)=x(k,i-2)+(real(S(j))*real(V(i,j))-imag(S(j))*imag(V(i,j)))
*cos(imag(D(j,j))*t);
x(k,i-2)=x(k,i-2)+(imag(S(j))*real(V(i,j))-real(S(j))
*imag(V(i,j)))*sin(imag(V(i,j))*t);
x(k,i-2)=x(k,i-2)*exp(-real(D(j,j))*t);
end
MATLAB TUTORIAL 175
end
end
plot(tk,x(:,1),'-',tk,x(:,2),':')
title('Solution of problem E3.12')
xlabel('t[sec]')
ylabel('x(m)')
legend('x1(t)','x2(t)')
The output of this program is given below. See also Fig.E3.12(a).
V =
-0.9390 -0.9390 0.5886 - 0.0085i 0.5886 + 0.0085i
0.3428 - 0.0185i 0.3428 + 0.0185i 0.8050 0.8050
0.0001 - 0.0188i 0.0001 + 0.0188i -0.0026 + 0.0440i -0.0026 - 0.0440i
0.0003 + 0.0069i 0.0003 - 0.0069i -0.0044 + 0.0601i -0.0044 - 0.0601i
Initial conditions
x0 =
0
0
0.0050
0
Integration constants
S =
-0.0013 + 0.1048i
-0.0013 - 0.1048i
-0.0019 - 0.0119i
-0.0019 + 0.0119i
Solution of problem E3.12
5
4
3
2
1
0
– 1
– 2
– 3
x 10 –3
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
x1 (t)
x2 (t)
x(m)
t[sec]
Fig. E3.12(

دانلود حل ارتعاشات و کاربرد ان در متلب

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : حل ارتعاشات و کاربرد ان در متلب، ارتعاشات متلب سیستم های دینامیکی، مقاله ارتعاشات متلب سیستم های دینامیکی، پایان نامه ارتعاشات متلب سیستم های دینامیکی، سیستم های دینامیکی،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 20 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
کشش سیم

عملیات کشیدن شامل کشیدن فلز از درون قالب به وسیله ی نیروی کششی وارد و به سمت خروجی قالب است در این پروژه اختصاصا به بررسی کشش سیم پرداخته و ضمن آشنایی با چگونگی این فرایند و تجهیزات آن به تعقیرات ایجاد شده بر روی سیم در طی این فرایند نیز توجه می شود

دانلود کشش سیم

کشش
کشش سیم
نحوه انجام فرایند کشش
تجهیزات فرایند کشش
روان کاری در عملیات کشش
قالب های کشش
تنش های باقیمانده در سیم و لوله ها
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلpdf
حجم فایل1242 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل15
عملیات کشیدن شامل کشیدن فلز  از درون قالب به وسیله ی نیروی کششی وارد و به سمت خروجی قالب  است 
در این پروژه اختصاصا به بررسی کشش سیم پرداخته و ضمن آشنایی با چگونگی این فرایند و تجهیزات آن به تعقیرات ایجاد شده بر روی سیم در طی این فرایند نیز توجه می شود

دانلود کشش سیم

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : کشش سیم، کشش، نحوه انجام فرایند کشش، تجهیزات فرایند کشش، روان کاری در عملیات کشش، قالب های کشش،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 20 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
دانلود تحقیق جامع و کامل حسابداری رفتاری

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوانحسابداری رفتاری در حجم 29 صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل حسابداری رفتاری

تحقیق جامع و کامل حسابداری رفتاری
تعریف حسابداری رفتاری 
ضرورت حسابداری رفتاری 
هدف علم رفتاری و اخلاقیات در تجارت 
بررسی پدیده های رفتاری در قلمرو حرفه ی حسابداری  	
قلمروحسابداری رفتاری
کاربردهای حسابداری رفتاری			
سیرتدریجی تکامل حسابداری رفتاری		
تحقیقات حسابداری رفتاری 			
تقسیم بندی حسابداری رفتاری 
حسابداری مالی رفتاری (
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل29

عنوان: دانلود تحقیق جامع و کامل حسابداری رفتاری

دسته: حسابداری

فرمت: word( قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 29 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی  با عنوان" حسابداری رفتاری "می باشد که در حجم 29 صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت  wordتهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیق درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف حسابداری رفتاری

ضرورت حسابداری رفتاری

هدف علم رفتاری و اخلاقیات در تجارت

بررسی پدیده های رفتاری در قلمرو حرفه ی حسابداری          

قلمروحسابداری رفتاری

کاربردهای حسابداری رفتاری                        

سیرتدریجی تکامل حسابداری رفتاری              

تحقیقات حسابداری رفتاری                           

تقسیم بندی حسابداری رفتاری

حسابداری مالی رفتاری ( Behavioral Finance Accounting )

حسابداری مالیات رفتاری ( Behavioral Tax Accounting)

حسابداری مدیریت رفتاری (Behavioral Management Accounting )

اهمیت و ارزش ارائه اطلاعات رفتاری شرکتها توسط حسابداری رفتاری

تاثیر رویه های مختلف حسابداری بر تصمیم

مطالعات انجام شده درباره تاثیرات زبان شناختی تکنیکها و داده های حسابداری

مطالعات انجام شده درباره القای اطلاعات

نقش تحقیقات رفتاری در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری

رهنمودهایی برای پیشگیری از مشکلات رفتاری

پژوهش های انجام شده در حسابداری رفتاری

استفاده از اطلاعات حسابداری در شرکت

ابعاد تحقیق تجربی در حسابداری مدیریت

نحوه قضاوت سرمایه گذاران درباره ریسک اقلام مالی

پژوهش های انجام شده در حسابرسی رفتاری

مالی رفتاری

مفروضات مربوط به سرمایه‌گذاران- مالی کلاسیک

مفروضات مربوط به بازارها - مالی کلاسیک

مفروضات مربوط به سرمایه‌گذاران- مالی رفتاری

مفروضات مربوط به بازارها-  مالی رفتاری

«تئوری چشم انداز» (Prospect Theory)

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل حسابداری رفتاری

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود تحقیق جامع و کامل حسابداری رفتاری، تحقیق جامع و کامل حسابداری رفتاری، تعریف حسابداری رفتاری، ضرورت حسابداری رفتاری، هدف علم رفتاری و اخلاقیات در تجارت، بررسی پدیده های رفتاری در قلمرو حرفه ی حسابداری، قلمروحسابداری رفتاری،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 20 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
پاورپوینت حسابداری رفتاری

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوانحسابداری رفتاریدر حجم 43 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداریرشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود پاورپوینت حسابداری رفتاری

ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دانلود پاورپوینت حسابداری رفتاری
تعریف حسابداری رفتاری
ضرورت حسابداری رفتاری
توسعه حسابداری رفتاری
هدف علم رفتاری و اخلاقیات در تجارت 
حسابداری رفتاری بسط منطقی نقش سنتی حسابداری
قلمروحسابداری رفتاری
کاربرد های حسابداری رفتاری
سیرتدریجی تکامل حسابداری ر
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpptx
حجم فایل1810 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل43

عنوان: پاورپوینت حسابداری رفتاری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری- مباحث جاری در حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 43 اسلاید

این فایل در زمینه "حسابداری رفتاری"می باشد که در حجم 43 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار  در کلاس درسهایبررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف حسابداری رفتاری

ضرورت حسابداری رفتاری

توسعه حسابداری رفتاری

هدف علم رفتاری و اخلاقیات در تجارت

حسابداری رفتاری: بسط منطقی نقش سنتی حسابداری

قلمروحسابداری رفتاری

کاربرد های حسابداری رفتاری

سیرتدریجی تکامل حسابداری رفتاری

تقسیم بندی حسابداری رفتاری

تحقیقات حسابداری رفتاری

نقش تحقیقات رفتاری در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری

دلایل بروز مشکلات رفتاری

رهنمودهایی برای پیشگیری از مشکلات رفتاری

اهمیت و ارزش ارائه اطلاعات رفتاری شرکتها توسط حسابداری رفتاری

تئوری چشم انداز (Prospect Theory)

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت حسابداری رفتاری

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پاورپوینت حسابداری رفتاری، ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد، دانلود پاورپوینت حسابداری رفتاری، تعریف حسابداری رفتاری، ضرورت حسابداری رفتاری، توسعه حسابداری رفتاری، هدف علم رفتاری و اخلاقیات در تجارت،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 20 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
سمینار بهره وری در صنعت بیمه

بهره وری و کیفیت دو روی یک سکه هستند این بدان معناست که بهبود بهره وری از بهبود کیفیت جدا نیست بهبود بهره وری زمانی شکل می گیرد که سازمانها این اطمینان را داشته باشند که فعالیت های سازمانی بر روی اداراک مشتریان از کیفیت خدمات تاثیر منفی نمی گذارد در بخش خدماتی بلاخص بیمه همواره باید از کارکنان شرکت،شعبه ،نمایندگان و کارگزاران خواسته شود که کارآمد

دانلود سمینار بهره وری در صنعت بیمه

ارتباط بهره وری و کیفیت با دیگر عناصر
بهره وری چیست ؟
الگوی بهره وری خدمات 
سطوح بهره وری در صنعت بیمه 
کیفیت خدمات چیست؟
افزایش مهارتهای فنی کارکنان
دسته بندیدانلود
فرمت فایلpptx
حجم فایل528 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل21

بهره وری و کیفیت دو روی یک سکه هستند این بدان معناست که بهبود بهره وری از بهبود کیفیت جدا نیست بهبود بهره وری زمانی شکل می گیرد که سازمانها این اطمینان را داشته باشند که فعالیت های سازمانی بر روی اداراک مشتریان از کیفیت خدمات تاثیر منفی نمی گذارد در بخش خدماتی بلاخص بیمه همواره باید از کارکنان شرکت،شعبه ،نمایندگان و کارگزاران خواسته شود که کارآمد

دانلود سمینار بهره وری در صنعت بیمه

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : سمینار بهره وری در صنعت بیمه، ارتباط بهره وری و کیفیت با دیگر عناصر، بهره وری چیست ؟، الگوی بهره وری خدمات، سطوح بهره وری در صنعت بیمه، کیفیت خدمات چیست؟، افزایش مهارتهای فنی کارکنان،
لینک های مرتبط :

دانلود تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداریدر حجم 28 صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری

تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری
تعریف تجارت الكترونیك 
علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک
تاریخچه تجارت الکترونیک
چارچوب‌ نظری تجارت الكترونیك‌ 
ابزارهای تجارت الکترونیک 
محدودیتهای تجارت الکترونیکی 
مزایا و معایب تجارت الکترونیک 
مدلهای تجارت الکترونیک 
تجارت فروشنده با فروشنده
تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل28

عنوان: دانلود تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری

دسته: حسابداری

فرمت: word( قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 28 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان"تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری"می باشد که در حجم 28 صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت  wordتهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیق درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف تجارت الكترونیك

علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک

تاریخچه تجارت الکترونیک

چارچوب‌ نظری تجارت الكترونیك‌

ابزارهای تجارت الکترونیک

محدودیتهای تجارت الکترونیکی

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

مدلهای تجارت الکترونیک

تجارت فروشنده با فروشنده

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده

تجارت دولت با مصرف کننده

تجارت حکومت- حکومت

تجارت نقطه به نقطه

جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

تاثیرگذاری تجارت الكترونیك در تمام سطوح مختلف تجارت

نقش استفاده از تجارت الکترونیک در توسعه فروش و بازاریابی شرکتها

تجارت الكترونیكی و سرمایه‌گذاری

تاثیر تجارت الکترونیک بر داده ها

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ((ERP

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر(XML)

پاسخ فن اوری به گزارش های سریع و پیشرفته

تاثیر فناوری های داده محور بر حسابداری

منابع و ماخذ

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری، تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری، تعریف تجارت الكترونیك، علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک، تاریخچه تجارت الکترونیک، چارچوب‌ نظری تجارت الكترونیك‌، ابزارهای تجارت الکترونیک،
لینک های مرتبط :

دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوانتأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداریدر حجم 37 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداریرشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

پاورپوینت ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری
تعریف تجارت الكترونیك 
علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک
تاریخچه تجارت الکترونیک
چارچوب‌ نظری تجارت الكترونیك‌ 
ابزارهای تجارت الکترونیک 
محدودیتهای تجارت الکترونیکی 
مزایا و معایب تجارت الکترونیک
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpptx
حجم فایل625 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل37

عنوان: دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری- مباحث جاری در حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

این فایل در زمینه " تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری" می باشد که در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار  در کلاس درسهایبررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف تجارت الكترونیك

علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک

تاریخچه تجارت الکترونیک

چارچوب‌ نظری تجارت الكترونیك‌

ابزارهای تجارت الکترونیک

محدودیتهای تجارت الکترونیکی

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

مدلهای تجارت الکترونیک

تجارت فروشنده با فروشنده

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده

تجارت دولت با مصرف کننده

تجارت حکومت- حکومت

تجارت نقطه به نقطه

جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

تاثیرگذاری تجارت الكترونیك در تمام سطوح مختلف تجارت

نقش استفاده از تجارت الکترونیک در توسعه فروش و بازاریابی شرکتها

تجارت الكترونیكی و سرمایه‌گذاری

تاثیر تجارت الکترونیک بر داده ها

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ((ERP

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر(XML)

پاسخ فن اوری به گزارش های سریع و پیشرفته

تاثیر فناوری های داده محور بر حسابداری

منابع و ماخذ

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری، پاورپوینت ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد، تعریف تجارت الكترونیك، علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک، تاریخچه تجارت الکترونیک، چارچوب‌ نظری تجارت الكترونیك‌،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 20 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
مدیریت ارتباط با مشتری

مرزهای مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود مدیریت ارتباط با مشتری

اهداف مدیریت ارتباط مشتری
کاربرد های crm عملیاتی
استراتژی هایی برای حفظ مشتری 
افزایش ارزش مادام العمر مشتری
مشتری خود را به خوبی بشناسید
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
حجم فایل1399 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل27

مقاله ای در ارتباط با مدیریت ارتباط با مشتری بافرمت پاورپوینت

دانلود مدیریت ارتباط با مشتری

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : مدیریت ارتباط با مشتری، اهداف مدیریت ارتباط مشتری، کاربرد های crm عملیاتی، استراتژی هایی برای حفظ مشتری، افزایش ارزش مادام العمر مشتری، مشتری خود را به خوبی بشناسید،
لینک های مرتبط :

تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

دانلود تحقیق آماده با عنوان تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداریدر حجم 15صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

آماده برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دانلود تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری
تعریف تئوری نمایندگی
نمونه هایی از تئوری نمایندگی
مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)
مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)
مشکلات نمایندگی
تضاد منافع بین سهامدار و مدیر
عدم تقا
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل15

عنوان: تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت: word

تعداد صفحه: 15صفحه

این فایل شامل تحقیقی  در زمینه" تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری" می باشد که در حجم 15صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت wordتهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیقدرسهایبررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:پ

تعریف تئوری نمایندگی

نمونه هایی از تئوری نمایندگی

مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)

مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)

مشکلات نمایندگی

تضاد منافع بین سهامدار و مدیر

عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر

اثرات انتخاب نامطلوب

عدم اطمینان و شراکت ریسک

كاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت

جنبه نظری  تئوری نمایندگی

جنبه عملیتئوری نمایندگی

جنبه تجربیتئوری نمایندگی

جنبه فرهنگیتئوری نمایندگی

برخی از یافته های مهم جنبه نظری تئوری نمایندگی

قرارداد بر اساس محصول نهایی(سود)واقدامات نماینده

نتیجه گیری کلی

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری، آماده برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد، دانلود تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری، تعریف تئوری نمایندگی، نمونه هایی از تئوری نمایندگی، مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)، مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)،
لینک های مرتبط :

پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری در حجم 53 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداریرشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دانلود پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری
تعریف تئوری نمایندگی
نمونه هایی از تئوری نمایندگی
مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)
مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)
مشکلات نمایندگی
تضاد منافع بین سهامدار و مدیر
عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpptx
حجم فایل1605 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل53

عنوان: پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری- مباحث جاری در حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 53 اسلاید

این فایل در زمینه "تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری"می باشد که در حجم 53 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار  در کلاس درسهایبررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف تئوری نمایندگی

نمونه هایی از تئوری نمایندگی

مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)

مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)

مشکلات نمایندگی

تضاد منافع بین سهامدار و مدیر

عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر

اثرات انتخاب نامطلوب

عدم اطمینان و شراکت ریسک

كاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت

جنبه نظری تئوری نمایندگی

جنبه عملیتئوری نمایندگی

جنبه تجربیتئوری نمایندگی

جنبه فرهنگیتئوری نمایندگی

برخی از یافته های مهم جنبه نظری تئوری نمایندگی

قرارداد بر اساس محصول نهایی(سود)واقدامات نماینده

نتیجه گیری کلی

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری، کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد، دانلود پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری، تعریف تئوری نمایندگی، نمونه هایی از تئوری نمایندگی، مفروضات مرتبط به مالک (سهامدار)، مفروضات مرتبط به نماینده (مدیر)،
لینک های مرتبط :

دانلود تحقیق جامع و کامل فرضیه بازار کار و تأثیرآن در حسابداری

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان فرضیه بازار کار و تأثیرآن در حسابداری در حجم 22صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل فرضیه بازار کار و تأثیرآن در حسابداری

تحقیق جامع و کامل فرضیه بازار کار و تأثیرآن در حسابداری
کارایی بازار
نظریه بازار کارای سرمایه 
کارایی اطلاعاتی
کارایی تخصیصی
کارایی عملیاتی
اشکال کارایی اطلاعاتی
آزمونهای کارایی بازار سرمایه 
پیش ‌بینی نرخهای بازده آتی 
بررسی وقایع 
واکنش قیمت سهام به اطلا عات جدید
تجزیه سهام، تغییر رویه های حسابداری، اعلا میه سود نقدی و ادغام
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل22

عنوان: دانلود تحقیق جامع و کامل فرضیه بازار کار و تأثیرآن در حسابداری

دسته: حسابداری

فرمت: word( قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 22صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی  با عنوان" فرضیه بازار کار و تأثیرآن در حسابداری"می باشد که در حجم 22صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت  wordتهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیق درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

بازار

کارایی بازار

تاریخچه

اهمیت موضوع

تعاریف

مقدمه

نظریه بازار کارای سرمایه

کارایی اطلاعاتی

کارایی تخصیصی

کارایی عملیاتی

اشکال کارایی اطلاعاتی

ضعیف

نیمه قوی

قوی

آزمونهای کارایی بازار سرمایه

فرضیه بازار کارا : شکل ضعیف

دسته اول : آزمونهای استقلال

آزمونهای آماری استقلال

آزمون گردش

آزمونهای همبستگی پیاپی (خود همبستگی)

فرضیه بازار کارا : شکل نیمه‌قوی

پیش ‌بینی نرخهای بازده آتی

بررسی وقایع

واکنش قیمت سهام به اطلا عات جدید

تجزیه  سهام، تغییر رویه های حسابداری، اعلا میه  سود نقدی و ادغام شر کت ها

واکنش قیمت سهام به گزارشات فصلی عایدات

مطالعات تجربی کارایی در بورس اوراق بهادار تهران

قابلیت اتکا اطلاعات مالی آتی

اهمیت رسیدگی حسابرس نسبت به اطلاعات مالی آتی

منابع و مآخذ

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل فرضیه بازار کار و تأثیرآن در حسابداری

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود تحقیق جامع و کامل فرضیه بازار کار و تأثیرآن در حسابداری، تحقیق جامع و کامل فرضیه بازار کار و تأثیرآن در حسابداری، کارایی بازار، نظریه بازار کارای سرمایه، کارایی اطلاعاتی، کارایی تخصیصی، کارایی عملیاتی،
لینک های مرتبط :

دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه در حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه

پاورپوینت ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه
تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه 
تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها   
تامین مالی برون ترازنامه ای
ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه 
اجاره های عملیاتی
تاثیر اجاره عملیاتی بربازده 
تاثیر اجاره عملیاتی
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpptx
حجم فایل626 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل26

عنوان: دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری- مباحث جاری در حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 26 اسلاید

این فایل در زمینه " تامین مالی خارج از ترازنامه"می باشد که در حجم 26 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار  در کلاس درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه

تاریخچه

تامین مالی برون ترازنامه ای

فروپاشی انرون مقدمه ایی برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از ترازنامه

ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه

اجاره های عملیاتی

تاثیر اجاره عملیاتی بربازده

تاثیر اجاره عملیاتی بر بازده سرمایه

تاثیر اجاره های عملیاتی بر  بازده حقوق صاحبان سهام:

تاثیر اجاره های عملیاتی بر بازده داراییها

فروش حسابهای دریافتنی

فرایند کلی عملیات فاکتورینگ 

مزایای استفاده از خدمات فاکتورینگ

حدود تعهدات در فاکتورینگ

تامین مالی پروژه های خاص

برون سپاری

تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها     

منافع و مزیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها

عومل موثر در اجرای تامیین مالی برون ترازنامه ای

پیشینه تحقیق

تاثیر تغییر های برون ترازنامه ای بر اظهار نظر حسابرسان

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه، پاورپوینت ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد، تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه، تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها، تامین مالی برون ترازنامه ای، ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه،
لینک های مرتبط :

دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

دانلود تحقیق آماده با عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه در حجم 20 صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

دانلود تحقیق آماده با عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه برای برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه
تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه
تبدیل داراییها به اوراق بهادار
تامین مالی برون ترازنامه ای
ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه
تامین م
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

عنوان: دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)

فرمت: word

تعداد صفحه: 20 صفحه

این فایل شامل تحقیقی  در زمینه " تأمین مالی خارج از ترازنامه " می باشد که در حجم 20 صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت word تهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیق  درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه

تاریخچه

تامین مالی برون ترازنامه ای

ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه

اجاره های عملیاتی

انواع اجاره

اجاره سرمایه ایی

تاثیر اجاره عملیاتی بر بازده

تاثیر اجاره عملیاتی بر بازده سرمایه

تاثیر اجاره های عملیاتی بر  بازده حقوق صاحبان سهام:

تاثیر اجاره های عملیاتی بر بازده داراییها

فروش حسابهای دریافتنی

فرایند کلی عملیات فاکتورینگ

مزایای استفاده از خدمات فاکتورینگ

حدود تعهدات در انجام عملیات فاکتورینگ

تامین مالی پروژه های خاص

برون سپاری

برون سپاری چیست؟

تفاوت پیمان‌كاری با برون‌سپاری

دلایل عمده برون سپاری

سطوح برون سپاری

  فروش حسابهای دریافتنی  

تامین مالی پروژه های خاص  

.برون سپاری

تبدیل داراییها به اوراق بهادار

فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها

منافع و مزیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها

عومل موثر در اجرای تامین مالی برون ترازنامه ای

پیشینه تحقیق

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه، دانلود تحقیق آماده با عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه برای برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد، تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه، تبدیل داراییها به اوراق بهادار، تامین مالی برون ترازنامه ای، ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 13 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست

دانلود تحقیق آماده با عنوان حسابــداری محیط زیست در حجم 21 صفحه همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه به عنوان تحقیق برای درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست

آماده با عنوان حسابــداری محیط زیست برای درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد 
دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست
تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست               
تعریف حسابداری محیط زیست 
مزایای حسابداری زیست محیطی
هدف حسابداری محیط زیست
معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی
کاربرد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل21

عنوان: دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)

فرمت: word

تعداد صفحه: 21 صفحه

این فایل شامل تحقیقی  در زمینه " حسابــداری محیط زیست "می باشد که در حجم 21 صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت word تهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیق  درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

   تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط  زیست                             

تعریف حسابداری محیط زیست

مزایای حسابداری زیست محیطی

هدف حسابداری محیط زیست

معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی

کاربرد های حسابداری زیست محیطی

کاربرد حسابداری زیست محیطی در هزینه یابی

 کاربرد حسابداری  زیست محیطی در تصمیمات سرمایه گذاری

کاربرد حسابداری زیست محیطی در طراحی برنامه های راهبردی

موضوعات و مسائل زیست محیطی

فرآیند تسهیم هزینه در حسابداری زیست محیطی

هزینه های زیست محیطی و نحوه برخورد با آن

هزینه‌های زیست محیطی

افشای هزینه ها ، بدهیها و تعهدات زیست محیطی

طبقه بندی و افشای هزینه های زیست محیطی در صورت حساب سود و زیان

پیاده سازی حسابداری زیست محیطی

مدیریت بر مبنای فعالیت

گزارشگری زیست محیطی

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست

پیشنهادات

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست، آماده با عنوان حسابــداری محیط زیست برای درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد، تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست، تعریف حسابداری محیط زیست، مزایای حسابداری زیست محیطی، هدف حسابداری محیط زیست،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 13 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
دانلود پاورپوینت حسابــداری محیط زیست

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حسابــداری محیط زیست در حجم 42 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

دانلود دانلود پاورپوینت حسابــداری محیط زیست

ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد
دانلود پاورپوینت حسابــداری محیط زیست
تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست 
تعریف حسابداری محیط زیست 
مزایای حسابداری زیست محیطی
هدف حسابداری محیط زیست
اهداف حسابداری زیست محیطی 
معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی
انواع حسابداری زیست محیطی
کاربرد های حساب
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpptx
حجم فایل715 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل42

عنوان: دانلود پاورپوینت حسابــداری محیط زیست

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 42 اسلاید

این فایل در زمینه " حسابــداری محیط زیست "می باشد که در حجم 42 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار  در کلاس درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست 

تعریف حسابداری محیط زیست 

مزایای حسابداری زیست محیطی

هدف حسابداری محیط زیست

اهداف حسابداری زیست محیطی

معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی

انواع حسابداری زیست محیطی

کاربرد های حسابداری زیست محیطی

کاربرد حسابداری زیست محیطی در هزینه یابی

کاربرد حسابداری  زیست محیطی در تصمیمات سرمایه گذاری

کاربرد حسابداری زیست محیطی در طراحی برنامه های راهبردی

موضوعات و مسائل زیست محیطی

فرآیند تسهیم هزینه در حسابداری زیست محیطی

عملیات مربوط به هزینه در حسابداری زیست محیطی

اصل اساسی در چهار چوب حسابداری زیست محیطی

هزینه های زیست محیطی و نحوه برخورد با آن

هزینه اقدامات زیست محیطی

زیان های زیست محیطی

هزینه‌های زیست محیطی

افشای هزینه ها ، بدهیها و تعهدات زیست محیطی

طبقه بندی و افشای هزینه های زیست محیطی در صورت حساب سود و زیان

پیاده سازی حسابداری زیست محیطی

مدیریت بر مبنای فعالیت

گزارشگری زیست محیطی

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست

پیشنهادات

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت حسابــداری محیط زیست

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود پاورپوینت حسابــداری محیط زیست، ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد، تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست، تعریف حسابداری محیط زیست، مزایای حسابداری زیست محیطی، هدف حسابداری محیط زیست،
لینک های مرتبط :

دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دانلود فایل اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394ویژه انجام تحقیقات، مقالات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

اکسل داده های نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394
دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات رشته های حسابداری،مدیریت مالی و اقتصاد
داده های مربوط به نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود داده های نسبت جاری، نسبت آنی، نسب
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلzip
حجم فایل251 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل70

عنوان: دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

فرمت:EXCEL  

نسبت های مالی(Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب آورد. نسبت های مالی آنچنان که از نام آن پیدا است با در اختیار دادن نسبت برخی از اقلام مهم مالی درک درستی از واقعیت های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند. با بررسی و تحلیل نسبت های مالی می توان به آسیب شناسی فعالیت مالی یک شرکت نیز دست یافت. در این فایل داده های نسبت های مالی آماده مربوط به 161 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 9 ساله سالهای 1386 الی 1394 در قالب فایل اکسل قرار داده ایم؛ به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحلیل تحقیقات خود بپردازند.

با توجه به اینکه نحوه انتخاب نمونه آماری در بیشتر مقالات و پایان نامه های دانشگاهی رشته های حسابداری و مدیریت مالی بر اساس دو عامل زیر انتخاب می شود:

1. سال مالی شرکتهای مورد نمونه 29 اسفند ماه باشد.

2. شرکتهای مورد بررسی جزوه بانکها و موسسسات اعتباری، شرکتهای واسطه ای و سرمایه گذاری  نباشند.

در انتخاب شرکتها نیز این دو عامل لحاظ شده است و به عبارتی شرکتهایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که اولا سال مالی آنها به 29 اسفندماه هر سال ختم شود و ثانیاً جزو بانکها و موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.

به طور کلی این فایل شامل داده های مربوط به نسبتهای مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386 الی 1394 می باشد، این نسبتهای مالی عبارت اند از:

نسبت جاری

نسبت آنی

نسبت نقدی

نسبت بدهی(درصد)

نسبت بدهی به حقوق  صاحبان سهام

نسبت گردش دارایی(بار)

نسبت دوره گردش حساب دریافتنی (روز)

نسبت دوره گردش موجودی کالا(روز)

نسبت دوره گردش حساب پرداختنی (روز)

نسبت حاشیه سود خالص (درصد)

نسبت حاشیه سود ناخالص (درصد)

نسبت سود عملیاتی به سود ناخالص(درصد)

نسبت هزینه بهره به سود عملیاتی (درصد)

نسبت بازده دارایی (درصد)

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(درصد).

دانلود دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394، اکسل داده های نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394، دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد، داده های مربوط به نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانلود داده های نسبت جاری، نسبت آنی،
لینک های مرتبط :

دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دانلود فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394ویژه انجام تحقیقات، مقالات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394
داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات رشته های حسابداری،مدیریت مالی و اقتصاد
داده های مربوط به اقلام ترازنامه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود داده های وجه نقد، حسابهای دریافتن
اکسل
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلzip
حجم فایل261 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل75

عنوان: دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

فرمت:EXCEL

یکی از مشکلاتی که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیرت مالی و تا حدودی اقتصاد در تدوین و نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی خود با آن مواجه هستند، جمع آوری داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای آزمون فرضیه ها می باشد به طوری که به جرأت می توان گفت گذشته از صرف هزینه، بیشتر از دو سوم زمان دانشجویان صرف جمع آوری داده می گردد. ما این مشکل دانشجویان را حل کردیم تا با فراغ بیشتری بتوانند به دیگر فصلهای پایان نامه و مقالات خود بپردازند به این ترتیب که در این فایل داده های ترازنامه ای آماده مربوط به 161 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 9 ساله سالهای 1386 الی 1394 را در قالب فایل اکسل جمع آوری کردیم به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحلیل تحقیقات خود بپردازند.

با توجه به اینکه نحوه انتخاب نمونه آماری در بیشتر مقالات و پایان نامه های دانشگاهی رشته های حسابداری و مدیریت مالی بر اساس دو عامل زیر انتخاب می شود:

1. سال مالی شرکتهای مورد نمونه 29 اسفند ماه باشد.

2. شرکتهای مورد بررسی جزوه بانکها و موسسسات اعتباری، شرکتهای واسطه ای و سرمایه گذاری  نباشند.

در انتخاب شرکتها نیز این دو عامل لحاظ شده است و به عبارتی شرکتهایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که اولا سال مالی آنها به 29 اسفندماه هر سال ختم شود و ثانیا جزو بانکها و موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.

به طور کلی این فایل شامل داده های ترازنامه ای آماده 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386 الی 1394 می باشد مغیرهایی که در این فایل، داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است شامل  نماد شرکت، وجه نقد، حسابهای دریافتنی، سرمایه گذاری کوتاه مدت، موجودی کالا، جمع دارایی های جاری، سرمایه گذاری بلندمدت، دارایی ثابت، جمع داراییها، حساب پرداختنی، جمع بدهیهای جاری، جمع بدهیها، سرمایه، سود انباشته و جمع حقوق صاحبان سهام می باشد.

دانلود دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394، داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد، داده های مربوط به اقلام ترازنامه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانلود داده های وجه نقد، حسابهای دریافتن، اکسل،
لینک های مرتبط :

پروژه پایگاه داده SQL Server - فروشگاه مواد غذایی

پروژه مقاطع كاردانی و کارشناسی كامپیوتر درس پایگاه داده SQL Server با عنوان فروشگاه مواد غذایی

دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server - فروشگاه مواد غذایی

پروژه پایگاه داده فروشگاه مواد غذایی 
پروژه SQL فروشگاه مواد غذایی 
پایگاه داده فروشگاه مواد غذایی 
پایگاه داده مواد غذایی 
SQL Server مواد غذایی
بانک اطلاعات مواد غذایی
دسته بندیاسکیئول | SQL
فرمت فایلpdf
حجم فایل4326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

پروژه مقاطع كاردانی و کارشناسی كامپیوتر درس پایگاه داده SQL Server با عنوان فروشگاه مواد غذایی

پایگاه داده فروشگاه مواد غذایی شامل :

یک دیتابیس

10 view

5 table

2 rule

20 query

10 proc

می باشد

 

دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server - فروشگاه مواد غذایی

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پروژه پایگاه داده SQL Server - فروشگاه مواد غذایی، پروژه پایگاه داده فروشگاه مواد غذایی، پروژه SQL فروشگاه مواد غذایی، پایگاه داده فروشگاه مواد غذایی، پایگاه داده مواد غذایی، SQL Server مواد غذایی، بانک اطلاعات مواد غذایی،
لینک های مرتبط :

گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر

در این کارآموزی که مربوط به رشته کامپیوتر میباشدکارهای مونتاژ کامپیوترآموزش نصب دوربین های مدار بسته آموزش شبکه آموزش ICDL و طراحی صفحات وب

دانلود گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر

کارآموزی کاردانی رشته کامپیوتر
کارآموزی کاردانی رشته کامپیوتر
کارآموزی رشته کامپیوتر
دسته بندیکارآموزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل500 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل22

سر فص های كارآموزی اینجانب به شرح زیر است كه شامل 21 صفحه میباشد :

فهرست مطالب

چکیده..............................................................5

فصل اول :معرفی محل کارآموزی....................................6

فصل دوم:کارهای انجام شده در دوره کارآموزی........................6

مطالب قابل ارائه در فصل دوم

بخش اول)مونتاژ کامپیوتر...........................................7

بخش دوم)آموزش نصب دوربین های مداربسته.........................9

بخش سوم)آموزش شبکه............................................12

بخش چهارم) تایپ نامه های اداری ،طراحی بنر ، درج اطلاعات کارآموزان....16

بخش پنجم)کلاسICDL..........................................16

بخش ششم)طراحی صفحات وب.....................................21

 

 

بخش اول كار آموزی:

فصل اول معرفی محل کارآموزی

من در شركت آذر سایان غرب دوره كارآموزی را زیر نظر ...................گذرانده ام ، این شرکت بیشتر در بخش آموزش کار های مربوط به کامپیوتر از قبیل آموزش مونتاژ کامپیوتر ، شبکه ، ICDL ، طراحی صفحات وب و . . . فعالیت میکند

فصل دوم کارهای انجام شده در دوره کارآموزی

در این گزارش آنچه را که در دانشگاه به صورت تئوری آموخته بودم و آنرا در عمل در دوره کارآموزی تجربه کرده ام به صورت مکتوب دراین گزارش درج می نمایم.

این گزارش شامل آموزش مونتاژ کامپیوتر ، آموزش نصب دوربین های مداربسته ، آموزش شبکه ، طراحی بنر ، کلاس های ICDL ، کلاس طراحی صفحات وب و همچنین بیان چگونگی عملکرد اجزای مختلف آنها و ایراداتی را که قابل ذکر هستند،می باشد.

امیدوارم که این گزارش مفید واقع شود.

دانلود گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر، کارآموزی کاردانی رشته کامپیوتر، کارآموزی رشته کامپیوتر،
لینک های مرتبط :

پاورپوینت آموزش لغت نامه و ترجمه متن درس پنجم عربی کلاس نهم ( درس الرّجاء )

پاورپوینت آموزش لغت نامه و ترجمه متن درس پنجم عربی کلاس نهم ( درس الرّجاء )

دانلود پاورپوینت آموزش لغت نامه و ترجمه متن درس پنجم عربی کلاس نهم ( درس الرّجاء )

پاورپوینت عربی نهم 
پاورپوینت 
عربی نهم درس پنجم
محتوای آموزشی 
پاورپوینت آموزش عربی نهم
دسته بندیجزوات درسی
فرمت فایلpdf
حجم فایل3983 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل31

این پاورپوینت زیبای آموزشی در 31 اسلاید جذاب با تصاویر گوناگون شامل لغت نامه و ترجمه درس پنجمکتاب عربی نهم دوره اول متوسطه می باشد. دانش آموزان با مشاهده این محتوای آموزشی با اسم های عربی حیوانات مختلف و نحوه ترجمه فعل های منفی و فعل های نهی آشنا می شوند .

دانلود پاورپوینت آموزش لغت نامه و ترجمه متن درس پنجم عربی کلاس نهم ( درس الرّجاء )

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پاورپوینت آموزش لغت نامه و ترجمه متن درس پنجم عربی کلاس نهم ( درس الرّجاء )، پاورپوینت عربی نهم، پاورپوینت، عربی نهم درس پنجم، محتوای آموزشی، پاورپوینت آموزش عربی نهم،
لینک های مرتبط :

پاورپوینت آموزشی نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم

پاورپوینت آموزشی نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم دوره متوسطه اول ( ماضی استمراری عربی )

دانلود پاورپوینت آموزشی نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم

آموزش عربی نهم
پاورپوینت آموزش عربی نهم 
درس هشتم عربی نهم 
ماضی استمراری 
آموزش عربی
دسته بندیجزوات درسی
فرمت فایلppt
حجم فایل969 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل15

این پاورپوینت آموزشی در 15 اسلاید با محیطی جذاب برای دانش آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه تهیه شده است . با آموزش های ارائه شده در این پاورپوینت دانش آموزان با مفهوم فعل ماضی استمراری در زبان عربی و نحوه ترجمه این فعل ها آشنا خواهد شد .

دانلود پاورپوینت آموزشی نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پاورپوینت آموزشی نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم، آموزش عربی نهم، پاورپوینت آموزش عربی نهم، درس هشتم عربی نهم، ماضی استمراری، آموزش عربی،
لینک های مرتبط :

پاورپوینت آموزشی نکات دستوری درس هفتم عربی پایه نهم

پاورپوینت آموزش نکات دستوری درس هفتم عربی کلاس نهم (ترکیب وصفی و اضافی )

دانلود پاورپوینت آموزشی نکات دستوری درس هفتم عربی پایه نهم

پاورپوینت عربی 
عربی کلاس نهم 
درس هفتم عربی نهم 
آموزش عربی 
عربی
دسته بندیجزوات درسی
فرمت فایلppt
حجم فایل1865 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل16

پاورپوینت آموزش قواعد دستوری آشنایی با ترکیب وصفی و ترکیب اضافی درس هفتم کتاب عربی پایه نهم دوره متوسطه اول که در 16 اسلاید زیبا و جذاب تهیه شده است .

دانلود پاورپوینت آموزشی نکات دستوری درس هفتم عربی پایه نهم

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پاورپوینت آموزشی نکات دستوری درس هفتم عربی پایه نهم، پاورپوینت عربی، عربی کلاس نهم، درس هفتم عربی نهم، آموزش عربی، عربی،
لینک های مرتبط :

پاورپوینت آموزشی درس اول دینی هفتم (بینای مهربان )

پاورپوینت آموزش درس اول کتاب دینی هفتم (بینای مهربان )

دانلود پاورپوینت آموزشی درس اول دینی هفتم (بینای مهربان )

پاورپوینت آموزشی 
پاورپوینت دینی هفتم 
آموزش درس اول
درس اول دینی هفتم 
بینای مهربان
دسته بندیجزوات درسی
فرمت فایلpdf
حجم فایل2279 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل19

این پاورپوینت آموزشی در 19 اسلاید زیبا و جذاب برای انتقال بهتر مفاهیم درس اول کتاب دینی هفتم دوره متوسطه اول ( درس بینای مهربان ) تولید شده است .

دانلود پاورپوینت آموزشی درس اول دینی هفتم (بینای مهربان )

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پاورپوینت آموزشی درس اول دینی هفتم (بینای مهربان )، پاورپوینت آموزشی، پاورپوینت دینی هفتم، آموزش درس اول، درس اول دینی هفتم، بینای مهربان،
لینک های مرتبط :

دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات در حجم 45 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت عمومی مبانی سازمان و مدیریت اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانلود دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات

پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات
تعریف تكنولوژی
سطح تكنولوژی در سازمان
فرآیند تولید مستمر
استراتژی،تكنولوژی و عملكرد
سازگاری استراتژی، تكنولوژی و ساختار
تكنولوژی جدید تولید
سیستم مكانیزۀ منسجم
تكنولوژی واحدهای سازمانی (چارچوب چارلز پرو)
تكنولوژی سازمانی از دید پرو
تكنولوژی ساده(یكنواخت)
تكنولوژی هنری
تكنولوژی مهندسی
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
حجم فایل640 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل45

عنوان: دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات

دسته: مدیریت (مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 45 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان « تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات » می باشد که در 45 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد ، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف تكنولوژی

سطح تكنولوژی در سازمان

شركتهای تولیدی

تولید تك محصولی و دسته های كوچك

تولید انبوه و دسته های بزرگ

فرآیند تولید مستمر

استراتژی،تكنولوژی و عملكرد

سازگاری استراتژی، تكنولوژی و ساختار

تكنولوژی جدید تولید

سیستم مكانیزۀ منسجم

مقایسۀ ویژگیهای سازمانی در مورد تولید انبوه و سیستم مكانیزۀ منسجم

شركتهای خدماتی

نمونۀ تكنولوژی خدماتی و تكنولوژی تولیدی

ویژگی های ساختاری سازمانهای خدماتی و سازمانهای تولیدی

تكنولوژی واحدهای سازمانی (چارچوب چارلز پرو)

تكنولوژی سازمانی از دید پرو

تكنولوژی ساده(یكنواخت)

تكنولوژی هنری

تكنولوژی مهندسی

تكنولوژی پیچیده

چارچوبی برای تكنولوژی خدمات

الگوهای سازمانی با توجه به تكنولوژی

الگوی ارگانیكی و مكانیكی

رسمی بودن

عدم تمركز

سطح مهارت

حیطۀ كنترل

سطح مهارت

رابطۀ تكنولوژی خدمات با ویژگیهای ساختاری و مدیریت

وابستگی درون سازمانی

انواع وابستگی از نظر تامپسون

تكنولوژی پیشرفتۀ اطلاعاتی

سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی

سیستم تصمیم گیری گروهی

جریان كار خودكار

فواید تكنولوژی پیشرفتۀ اطلاعاتی مدیران

اثرات شدید تكنولوژی پیشرفته اطلاعاتی بر ساختار

اثر تكنولوژی بر طراحی مشاغل: طراحی مشاغل
اثر تكنولوژی بر طراحی مشاغل : سیستمهای فنی-اجتماعی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا، خدمات و اطلاعات، پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا، تعریف تكنولوژی، سطح تكنولوژی در سازمان، فرآیند تولید مستمر، استراتژی،
لینک های مرتبط :

پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری در حجم 24 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های مدیریت مالی و حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری

پاورپوینت ارائه کلاسی مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری 
دانلود پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری
تعریف ریسك عملیاتی
مدیریت ریسك عملیاتی در بانك ها
تعریف و مشخص كردن مصادیق ریسك عملیاتی
اندازه گیری ریسك عملیاتی و ذخیره گیری سرمایه ای
وضعیت بانك های كشور در خصوص پیاده سازی مدیریت ریسك عملیاتی
رویكرد شاخص پایه ای
دسته بندیمدیریت مالی
فرمت فایلpptx
حجم فایل637 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل24

عنوان: پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری

دسته: مدیریت مالی- حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 24 اسلاید

این فایل در زمینه " مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری  "می باشد که در حجم 24 اسلاید همراه باتوضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریتسرمایه گذاریرشته های مدیریت مالی و حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف ریسك عملیاتی

مدیریت ریسك عملیاتی در بانك ها

تعریف و مشخص كردن مصادیق ریسك عملیاتی

اندازه گیری ریسك عملیاتی و ذخیره گیری سرمایه ای

رویكرد شاخص پایه ای

رویكرد استاندارد شده

وزن نسبی (ضریبb) هر فعالیت

رویكرد اندازه گیری پیشرفته

رویكرد كارت امتیاز دهی

رویكرد اندازه گیری داخلی

رویكرد توزیع زیان

بسترهای اطلاعاتی مورد نیاز

نظارت

نظارت مداوم (نظارت در هنگام كار)

بازرسی های مستقل

كاهش ریسك

كنترل

وضعیت بانك های كشور در خصوص پیاده سازی مدیریت ریسك عملیاتی

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری، پاورپوینت ارائه کلاسی مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری، دانلود پاورپوینت مدیریت ریسك عملیاتی در بانك های تجاری، تعریف ریسك عملیاتی، مدیریت ریسك عملیاتی در بانك ها، تعریف و مشخص كردن مصادیق ریسك عملیاتی، اندازه گیری ریسك عملیاتی و ذخیره گیری سرمایه ای،
لینک های مرتبط :

شنبه 9 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )

پایان نامه بصورت فایل قابل ویرایش پاورپوینت(pptx) در 224 اسلاید و فایل WORD برای رشته کامپیوتر در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا آخر ویرایش وتنظیم سکشن بندی (section) ، و فهرست گذاری کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است این پروژه یک پژوهش کامل در مورد اینترت اشیا میباشد و در

دانلود پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )

دانلود مقاله اینترنت اشیاپروژه 
پاورپوینتIOT
دانلود پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا
پایان نامه اینترنت اشیا
قفل های هوشمند
خودروهای هوشمندشهرهای هوشمند
تولید هوشمند
انرژی هوشمند
حمل و نقل هوشمند
بهداشت و درمان هوشمند
رایانش ابریابرداده
حسگرهای مجازی شبکه های اجتماعی 
امواج رادیویی بیسیمWIFIRFIDNFC
دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلpptx
حجم فایل8653 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل224

فهرست:

 

فصل اول

 

مقدمه

 

اینترنت اشیاء در حال حاضر

 

زمانی برای همگرایی

 

به سمت جهان اینترنت اشیاء

 

نتیجه گیری

 

فصل دوم

 

تحقیقات استراتژیک و ابداع برنامه کاری اینترنت اشیاء

 

چشم انداز اینترنت اشیاء

 

تعریف مشترک اینترنت اشیاء

 

تحقیقات استراتژیک اینترنت اشیاء و دستورالعمل نوآوری

 

برنامه ها و سناریوهای ارتباط

 

مشخصات کاربردی اینترنت اشیاء

 

حوزه های کاربردی

 

فصل سوم

 

برنامه های کاربردی اینترنت اشیاء

 

برنامه های کاربردی

 

شهرهای هوشمند

 

انرژی های هوشمند و شبکه هوشمند

 

حمل و نقل و جابجایی هوشمند

 

خانه های هوشمند، ساختمان های هوشمند و زیرساخت

 

کارخانه های هوشمند و تولید هوشمند

 

بهداشت و درمان هوشمند

 

ردیابی و امنیت مواد غذایی و آب

 

سنجش مشارکتی

 

و …

 

————-

 

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه اینترنت اشیاء Internet of Things ” بدین شرح است:

 

اینترنت اشیا Internet of Things مفهومی جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و به طور خلاصه فناوری مدرنی است که در آن برای هتر موجودی انسان. حیوان و یا اشیاء ( قابلیت ارسال و دریافت داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم میشود. دستگاه هتی هوشمند در دسته ای کلی به نام اینترنت اشیاء قرار میگیرند. در سطح پایه ای، اینترنت اشیاء در واقع به ارتباط اشیای مختلف از طریق اینترنت و برقراری ارتباط بتا یکدیگر میپردازد، هدف آن یعنی فراهم کردن تجربه کاراتر و هوشمندتر محقق شود. همانند دیگر فناوری های جدید، اینترنت اشتیاء نیز میتوانند در ابعاد مفهومی سردرگم کننده به نظر برسد. همچنین این واژه به ویژه هنگامی که صحبت از اسانداردهای مختلف و همچنین ایمنی و امنیت آن میشود، میتواند مفاهیم جدید و ویژه ای پیدا کند . به عبارت دیگر آینده طراحی دستگاههای مختلف با امکان برقراری ارتباط بیسیم به من تور رهگیری و کنرل از طریق اینترنت و یا حتی از طریق یک برنامه ساده مخصوص گوشی های هوشمند، اصطلاح اینترنت اشیاء را توصیف میکند . این پژوهش بر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز شتده و شامل شرح تئوری و استفاده از سیسم های مربوط به پایانه ها، کامپیوترها، پردازش اطلاعات، پیاده سازی، ارتباطات باسیم و بی سیم، معماری، امنیت، آنتن و انتشار، نرم افزار و … می باشد.

دانلود پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا (IOT )، دانلود مقاله اینترنت اشیاپروژه، پاورپوینتIOT، دانلود پروژه پاورپوینت اینترنت اشیا، پایان نامه اینترنت اشیا، قفل های هوشمند، خودروهای هوشمندشهرهای هوشمند،
لینک های مرتبط :

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع Just In Time

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامكان سنجی برای حركت به سوی Just In Time به همراه فهرست منابع و مواخذ فایل اصلی پروپوزال DOC حجم فایل 50 KB تعداد کل صفحات 18 صفحه پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید در پروپوزال، شما به معرفی

دانلود پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع Just In Time

دانلود پروپوزال ارشد مدیریت 
دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت 
دانلود پروپوزال مدیریت 
دانلود پروپوزال Just In Time
منابع و مواخذ Just In Time
پروپوزال Just In Time
روش تحقیق Just In Time
Just In Time 
تحقیق و پژوهش Just In Time
متدولوژی تحقیق Just In Time
پژوهش کارشناسی ارشد
پایایی و روایی پرسش نامه 
ابزار های گردآوری اطلاعات
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل18

عنوان مطالب........... صفحه

فهرست تفصیلی

فصل اول :  كلیات

عنوان صفحه

مقدمه 3

تعریف موضوع 4

اهمیت وضرورت انجام تحقیق         4

هدف تحقیق   4

قلمرو تحقیق  5

فرضیه های تحقیق    6

ساختارگزارش 7

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه 8

روش ونوع تحقیق     8

روش گردآوری اطلاعات        10

روایی وپایایی دراندازه گیری         11

ابزارجمع آوری اطلاعات       14

سؤالات پژوهشی وفرضیه های تحقیق        15

جامعه آماری   16

نمونه وروش نمونه گیری     16

روشهای آماری استفاده شده 17

منابع 18

 

 

 

مقدمه 

   انبارهای هر سازمان بخش عظیمی از سرمایه های سازمان را در خود جای داده اند لذا انبار و انبارداری و نگهداری و در دسترس قرار دادن اقلام مورد نیاز از مسائل مهم وبخشی از وظایف مدیریتی سازمان محسوب می شود. موجودی بیش از اندازه و نیاز كالا در انبار ركود سرمایه را در پی دارد. از طرفی كمبود كالا باعث وقفه و ركود فعالیتهای جاری می گردد. بنابر این برنامه ریزی مناسب در امر تداركات و نگهداری كالا از اهمیت ویژه ای برخودار است.

   از اهداف مهم انبارداری پاسخ به سؤالات زیر است .

1 – چه چیز مورد نیاز است ؟

2 – چه موقع مورد نیاز است ؟

3 – چه مقدار مورد نیاز است ؟

   ا مور تداركات و كارپردازی ، مواد لازم و مورد نیاز سازمان را در زمان معین تدارك می بیند و از طریق انبار در اختیار واحدهای مصرف كننده قرار می دهد.

   امروزه سازمانها با پیشرفت علم وتكنولوژی بخصوص علوم مدیریت به سوی كاهش موجودی انبار وحتی حذف انبار پیش می روند. سیستم درست به موقع Just In Time  یا JIT اكنون در بسیاری از سازمانها جا افتاده است. كاهش موجودی و یا حذف انبار نیاز به برنامه ریزی دقیق و استفاده از روشها و یا برنامه های علمی و عملی پیشرفته دارد و صرفه جوئی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

 

 

 

 

تعریف موضوع

   موضوع اصلی تحقیق مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامكان سنجی برای حركت به سوی تولید به هنگام(Just In Time)  در شركت برق منطقه ای می باشد این موضوع به منظور بررسی وضع موجود انبارها و چگونگی كاهش موجودی و كوچك سازی انبارها انتخاب شده است .

 

منابع

 

(1)         آتشگر، كریم - مجله روش شماره 33 سال هشتم

(2)         اسماعیل پور ، مجید - مجله روش شماره 52 سال ششم                               

(3)         امیرشاهی , منوچهر- اصول كارپردازی وانبارداری درمؤسسات دولتی/  مركزآموزش مدیریت دولتی  1368

(4)          انواری رستمی , علی اصغر- سیستمهای خرید و انبارداری/ تهران  نشرطراحان 1371

(5)          خلیلی ابیانه, فاطمه - انبارداری 1و2 / تهران  نشرترمه    1378 

(6)          دیبایی , نادر- مدیریت واصول انبارداری/  تهران نشرترمه  1379

(7)          زینال زاده ، ایرج- مدیریت خرید/   تهران  نشرقانون  1377

(8)         سلطانی ، منوچهر-  مجله تدبیر  شماره 68 آذرماه  75 

(9)         صالح فتح آبادی , حسن- برنامه ریزی سیستم های تولیدی وموجودی انبار/ تهران نشر آذرخش    1378     

(10)     طالقانی ، محمد - محله روش شماره 36 سال ششم

(11)     فدوی ،عارفه -  مجله تدبیر  شماره 61  اردیبهشت 75

دانلود پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع Just In Time

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع Just In Time، دانلود پروپوزال ارشد مدیریت، دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت، دانلود پروپوزال مدیریت، دانلود پروپوزال Just In Time، منابع و مواخذ Just In Time، پروپوزال Just In Time،
لینک های مرتبط :

شنبه 9 بهمن 1395 :: نویسنده : سعید
پروپوزال قیمت تمام شده

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع بررسی نارسایی‌ها و مشكلات محاسبه قیمت تمام شده به همراه فهرست منابع و مواخذ فایل اصلی پروپوزال DOC حجم فایل 70 KB تعداد کل صفحات 25 صفحه

دانلود پروپوزال قیمت تمام شده

دانلود پروپوزال ارشد مدیریت 
دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت 
دانلود پروپوزال مدیریت 
دانلود پروپوزال قیمت تمام شده
منابع و مواخذ قیمت تمام شده
پروپوزال قیمت تمام شده
روش تحقیق قیمت تمام شده
دانلود پروپوزال بهای تمام شده 
منابع و مواخذ بهای تمام شده 
پروپوزال بهای تمام شده 
روش تحقیق بهای تمام شده 
بهای تمام شده
قیمت تمام شده 
تحق
دسته بندیمدیریت مالی
فرمت فایلdoc
حجم فایل69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل25

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع بررسی نارسایی‌ها و مشكلات محاسبه قیمت تمام شده به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای پایان نامه خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید. 

 بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

 

 

 

 

 

فهرست تفصیلی

عنوان مطالب........... صفحه

فصل اول :  طرح تحقیق

عنوان صفحه

مقدمه 4

موضوع تحقیق 4

تعریف موضوع تحقیق 4

اهمیت موضوع تحقیق          5

فرضیه‌ها       5

اهداف اساسی از انجام تحقیق       6

روش تحقیق   6

محدودیت های تحقیق 7

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات    8

خلاصه فصول بعد      9

فصل سوم : روش تحقیق

عنوان تحقیق  12

خلاصه‌ای از موضوع تحقیق   12

متدولوژی تحقیق      12

ابزار تحقیق   14

جامعه آماری   16

تعیین حجم نمونه      16

نمونه‌گیری     18

برآورد داده‌های گمشده       18

روش بوت استراپ    19

 ابزار گردآوری اطلاعات (یافته‌ها)   19

جمع‌آوری اطلاعات      20

روایی و پایایی ابزار تحقیق  20

بررسی ساختار صلاحیت پاسخگویان          

منابع 25

 

 

قسمتی از متن اصلی

1-1 مقدمه

در اقصی نقاط جهان در سالهای اخیر موفقیت‌هائی درعرضه آب،در حجم زیاد قابل دستیابی برای زارعین به وجود آمده است و نتیجه آن تمایل زارعین به بهره‌گیری از این آب، جهت تولید محصولاتی كه به آب بیشتر نیاز دارند و یا از نظر اقتصادی با ارزش‌ترند گردیده است كشاورزان از زراعت دیم به زراعت آبی كه حتی قادر باشند 2 تا 3 نوبت در سال كشت نمایند روی آورده‌اند دراین روند كه می‌توان از آن به عنوان انقلاب سبز نام برد آبیاری نقشه عمده‌ای را ایفا نموده است.

طبیعی است كه برای بدست آوردن آب و انجام آبیاری هزینه‌هائی می‌بایستی صورت پذیرد ونقش این هزینه‌ها در تعیین بهای آب باید در نظرگرفته شود.

در همین راستا اهمیت تعیین قیمت تمام شده آب كه نقش بسزایی در تعیین محصولات كشاورزی دارد مشخص می‌گردد.

1-2 موضوع تحقیق

موضوع تحقیق عبارتست از بررسی نارسائی‌ها ومشكلات محاسبه قیمت تمام شده فعلی آب تحویلی به كشاورزان و ارائه راه‌كارهای اجرائی بهینه (مطالعه موردی ورامین). در این خصوص شاخص‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و تلاش گردیده مدلی جهت اصلاح ساختارقیمت تمام شده ارائه گردد.

1-3 تعریف موضوع تحقیق

بهای تمام شده كالا یا خدمات نتیجه حاصل از اعمال روشهای هزینه‌یابی می‌باشد كه بشرح ذیل تعریف می‌گردد.

«هزینه‌یابی عبارتست از طبقه بندی وتسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات وخدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی كه برای راهنمائی مدیران و صاحبان واحد مزبور در جهت كنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینه‌یابی می‌كنند منظورشان یك یا چند مورد ازموارد زیر است .

الف- تعیین بهای تمام شده ساخت یك محصول، یا

ب- تعیین بهای تمام شده دادن یك سرویس ، یا

ج- تعیین روشی كه به وسیله آن بتوان هزینه‌ها را كنترل كرد.[1]

 

 

فهرست منابع و مأخذ

1- ابوالفضل ملك محمدی، «بررسی نحوه ارزیابی و تعیین بهای تمام شده پرژوه‌ها و واحدهای فنی در شركت‌های بزرگ مشاور در ایران» (دانشگاه تهران، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، 1374) منتشر نشده.

2- ایران نژاد پاریزی، مهدی،‌«روش تحقیق» ،‌(موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت 1378)

3- راهنمای بهره‌برداری از شبكه‌ آبیاری زهكشی دشت ورامین، جلد اول،‌ 1379

4- سجادی نژاد،‌حسن ،‌« اصول هزینه‌یابی و روشهای حسابداری صنعتی»،‌1367

5- سلطانی ،‌شكور «بررسی شاخصه‌ها و ارایه مدل بهبود بهره‌وری در تولید آب شرب»، 1377

6- شركت بهره‌برداری از شبكه‌های آبیاری و زهكشی استان شهرتهران، گزارش عملكرد، 1378

7- شركت بهره‌برداری از شبكه‌های آبیاری و زهكشی استان شهرتهران، گزارش عملكرد، 1379

8- شركت بهره‌برداری از شبكه‌های آبیاری و زهكشی استان شهرتهران، گزارش عملكرد، 1380

9- شركت بهره‌برداری از شبكه‌های آبیاری و زهكشی استان شهرتهران، گزارش عملكرد، 1381

10- عبده تبریزی،حسین ومحمد حسین نوروزعلی ، « حسابداری مدیریت جلد 2»، 1369

11- محمد حسین كاكوئی نژاد،‌ حسابداری مدیریت: «گذشته ، حال و آینده» بررسیهای حسابداری ، سال اول، شماره دوم، 1371

12- محمد عرب مازار یزدی «حسابداری صنعتی» 1375

13- مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، «حسابدار صنعتی – برنامه‌ریزی وكنترل» جلد اول 1366

14- مهاب قدس، «گزارش پایانه طرح ورامین گرمسار»،‌1370

15- هوارس بروك و چارلز پالمر«اصول و كاربرد حسابداری صنعتی، جلد اول» ترجمه حسن مدركیان، 1372.

16- هورن گرن،‌«حسابداری صنعتی» ترجمه علی پارسائیان، 1368

[1] Bergström, P. (1998) “Bootstrap Methods and Applications in Econometrics- a Brief Survey”, Working Paper, Department of Economics, Uppsala University

2. Hall, P. (1994), “Methodology and Theory for the Bootstrap” by R.F. Engle and D.L. McFadden, Elsevier Science B.V.

3. Horwitz, J. (1997), “Bootstrap Methods in  Econometrics: Theory and Numerical Performance”, Cambridge University Press

4. Li, H. And Maddala, G.S. (1996) “Bootstrapping Time Series Models”.

 


[1] - حسن سجاری نژاد. « اصول هزینه‌یابی و روشهای حسابداری صنعتی » 1367 صفحه 3.

دانلود پروپوزال قیمت تمام شده

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : پروپوزال قیمت تمام شده، دانلود پروپوزال ارشد مدیریت، دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت، دانلود پروپوزال مدیریت، دانلود پروپوزال قیمت تمام شده، منابع و مواخذ قیمت تمام شده،
لینک های مرتبط :

فایل فلش فارسی Samsung G532G قابل رایت ازطریق ادین

فایل فلش رسمی و فارسی و روت شده سامسونگ مدل Samsung Galaxy J2 Prime G532G حاوی اندروید 6 و قابل رایت ازطریق ادین

دانلود فایل فلش فارسی Samsung G532G قابل رایت ازطریق ادین

فارسی G532G
فایل فلش فارسی G532G
منوی فارسی G532G
فارسی سازی G532G
رام فارسی G532G
رام روت شده G532G
فایل فلش روت شده G532G
روت G532G
اموزش روت G532G
فایل فلش رسمی G532G
G532G root
G532G cfroot
G532G firmware farsi
G532G file flash farsi
G532G rom farsi
G532G iran
دسته بندیسامسونگ |Samsung
فرمت فایلrar
حجم فایل0 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل1
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش رسمی و فارسی و روت شده Samsung Galaxy J2 Prime G532G

حاوی اندروید 6.0.1 و قابل رایت از طریق ادین

بدون مشکل گوگل پلی و فارسی پایدار

فایل فلش مورد نظر تنهای روی مدل SM-G532G قابل رایت خواهد بود. این فایل حاوی اندروید 6.0.1 و قابل رایت از طریق ادین است.

فایل فلش مورد نظر یک فایل رسمی است که تنها زبان فارسی و روت به ان اضافه گردیده. پس از رایت فایل زبان فارسی به صورن پایدار به دستگاه اضافه خواهد شد.

 

فارسی Samsung Galaxy J2 Prime G532G

 

دانلود فایل فلش فارسی Samsung G532G قابل رایت ازطریق ادین

نوع مطلب : دانلود، 
برچسب ها : فایل فلش فارسی Samsung G532G قابل رایت ازطریق ادین، فارسی G532G، فایل فلش فارسی G532G، منوی فارسی G532G، فارسی سازی G532G، رام فارسی G532G، رام روت شده G532G،
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 68 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سعید
پیوندها
نویسندگان
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
فروشگاه شارژ پارسی